Matematika

Násobení a dělení číslem 7, řešení slovních úloh

Opakujte si násobilku denně !

Geometrie

Úsečka, délka úsečky

Český jazyk

Základní skladební dvojice – podmět a přísudek

Věta jednoduchá a souvětí, určování vět v souvětí

Čtení

F. Nepil – Podzim

B. Šimková – Říjen, O velikém zimním spaní

E. Petiška – Anička a básnička

Na pondělí 20. 10. si vylisujte 10 – 15 listů .