Detail výzvy – NPŽPOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Mateřská škola Lednice

Doučování žáků do škol

Projekt OP VVV Šablony III

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Kozlovice

„Poznej svůj kraj“

Projekt Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice

 OP VVV „Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Výzva č. 57 – Technické a jazykové dovednosti na ZŠ Kozlovice

Výzva č. 56 – Podpora jazyků a čtenářství v ZŠ Kozlovice

Projekt OP VVV Šablony II

Ovoce do škol 2014/2015

Popularizace vědy a výzkumu ČVUT

Projekt EU peníze školám projekt naší školy má název:

 “ I ve škole můžeme tvořit a bádat“.

Realizace projektu v naší škole

DUM

Logo EU fondy

 Další projekty:

Multikulturní worshop na téma „Od předsudků k rasismu“.

Projekt MULTIPOLIS – základní myšlenka projektu je modernější pojetí multikulturní výchovy, které se snaží pracovat s jedinci a jejich vlastnostmi spíše než sdílenými skupinovými stereotypy. Cílem je vytvoření evokativní atraktivní deskové hry, která žákům tématiku přiblíží. Více informací naleznete na www.multipolis.cz .

Projekt Centra vzdělávání a dialogu přednáška o antisemitismu a holacaustu.

Projekt EKOPOLIS – cílem projektu je vytvořit atraktivní stolní didaktickou hru, která bude široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova. Každý žák se ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko, a musí při tom vhodně skloubit ekonomická, sociální i ekologická hlediska. Součástí projektu budou jak podrobné metodiky a pracovní listy, které ulehčí učitelům práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné prostředí, ve kterém žáci žijí.
Více informací naleznete na www.ekopolis.cz .

Projekt „Modernizace vybavení Základní školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvková organizace“ operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko, Rozvoj venkova .
Jedná se o vybavení školy moderními technickými pomůckami – interaktivní tabule, vizualizéry, … Žádost o dotaci byla podána 25.5.2009, dotace nebyla přidělena. Žádost bude po přepracování (snížení finančních nákladů) opětovně podána, pokud škola získá souhlas Zastupitelstva obce Kozlovice.

Projekt ERDF „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR  SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj.“

Projekt „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“ – bezplatné vzdělávání pedagogů naší školy.

Projekt SUPERTEAM – bezplatné vzdělávání pedagogů naší školy v námi vybraných tématech.

Projekt EVVO 

Projekt „OVOCE DO ŠKOL“

Projekt eTwinning  – komunita evropských škol