Adaptační pobyt 2022

Adaptační pobyt 2019

Adaptační pobyt 2018

Adaptační kurz 2017

Adaptační kurz 2016

Projekt MINISČÍTÁNÍ 2015

Projekt HASÍK.CZ

Projekt MINISČÍTÁNÍ 2012

Projekt Škola písničkou

Projekt Příběhy bezpráví  – měsíc filmu na školách.

Projekt Ministerstva životního prostředí – Výsadba aleje Kozlovice.

Projekt Ministerstva dopravy – Přilby dětem.

RECYKLOHRANÍ školní recyklační program, který je pořádaný pod záštitou MŠMT, v rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužité baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Více informací o projektu získáte na http://www.recyklohrani.cz/cs/.
Informační plakáty našich žáků.

„Minisčítání“ – projek Českého statistického úřadu – jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu, domů a bytů 2011. To je statistické šetření, které se koná pravidelně každých deset let a účastní se ho úplně všichni občané, kteří jsou ke zvolenému okamžiku přítomni na území České republiky. Výsledky najdete na www.miniscitani.cz.

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru“.

Projekt ČEZ – Oranžová učebna – projekt zaměřený na modernizaci učeben školy – dotace nebyla přidělena, škola ani nezískala ve veřejném hlasování dostatečný počet hlasů.

Projekt SCIO – společnost udělila naší škole CERTIFIKÁT za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

V těchto srovnávacích testováních získali dva žáci naší školy ocenění:
v roce 2010/2011 OCENĚNÍ za třetí nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testu z matematiky 6. tříd;
– v roce 2009/2010 OCENĚNÍ za jeden z nejlepších výsledků v Moravskoslezském kraji nejlepší výsledek v testu z anglického jazyka žáků 6. tříd.

  • STONOŽKA – označení pro základní evaluační nástroj – srovnávací testování žáků 3., 6. a 9. tříd
  • PPPZ – podpora přípravy pro přijímací zkoušky
  • Mapa školy – do projektu jsme se zapojili ve školním roce 2008/2009; dotazníkového šetření Mapa školy se  tehdy zúčastnilo 207 základních škol, ve kterých se učí žáci 1. – 9. třídy, a s těmito školami byla v rámci šetření srovnávána i naše škola. Na dotazníky Scio odpovídalo 28 875 žáků 1. stupně a 23 689 žáků 2. stupně, 3 971 učitelů a 44 301 rodičů. Z naší školy to bylo 152 žáků 1. stupně a 119 žáků 2. stupně, 21 učitelů a 212 rodičů. Projekt Mapa školy řeší detailně oblast klimatu naší školy. Hodnocení klimatu školy není záležitostí, která vyřeší všechny problémy naší školy, může však významně napomoci zkvalitnit výuku, prostředí a atmosféru ve škole. Získali jsme informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu na naší škole, vše velmi důležité pro naši další práci vedoucí ke zlepšení kvality naší školy.

Rozvojový  programu MŠMT Podpora výuky méně vyučovaných jazyků –
škola se přihlásila do rozvojového programu MŠMT Podpora výuky méně vyučovaných jazyků v roce 2007 a v roce 2008, ve kterém jde o podporu výuky jazyků jiných, než je jazyk anglický a německý. Náš projekt jsme nazvali „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ a získali jsme na oba roky dotaci na výuku ruského jazyka, který byl ve škole vyučován jako volitelný předmět.

Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) –
– projekt, který byl z části realizován z dotace MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008. V rámci projektu žáci vytvořili brožuru s názvem „Vodní toky, prameny, stojaté vody v obci Kozlovice a okolí ZŠ“.