Adaptační pobyt 2023

Adaptační pobyt 2022

Adaptační pobyt 2019

Adaptační pobyt 2018

Adaptační kurz 2017

Adaptační kurz 2016

Projekt MINISČÍTÁNÍ 2015

Projekt HASÍK.CZ

Projekt MINISČÍTÁNÍ 2012

Projekt Škola písničkou

Projekt Příběhy bezpráví  – měsíc filmu na školách.

Projekt Ministerstva životního prostředí – Výsadba aleje Kozlovice.

Projekt Ministerstva dopravy – Přilby dětem.

RECYKLOHRANÍ školní recyklační program, který je pořádaný pod záštitou MŠMT, v rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužité baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Více informací o projektu získáte na http://www.recyklohrani.cz/cs/.
Informační plakáty našich žáků.

„Minisčítání“ – projek Českého statistického úřadu – jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu, domů a bytů 2011. To je statistické šetření, které se koná pravidelně každých deset let a účastní se ho úplně všichni občané, kteří jsou ke zvolenému okamžiku přítomni na území České republiky. Výsledky najdete na www.miniscitani.cz.

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru“.

Projekt ČEZ – Oranžová učebna – projekt zaměřený na modernizaci učeben školy – dotace nebyla přidělena, škola ani nezískala ve veřejném hlasování dostatečný počet hlasů.

Projekt SCIO – společnost udělila naší škole CERTIFIKÁT za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2008/2009 a 2009/2010.

V těchto srovnávacích testováních získali dva žáci naší školy ocenění:
v roce 2010/2011 OCENĚNÍ za třetí nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testu z matematiky 6. tříd;
– v roce 2009/2010 OCENĚNÍ za jeden z nejlepších výsledků v Moravskoslezském kraji nejlepší výsledek v testu z anglického jazyka žáků 6. tříd.

  • STONOŽKA – označení pro základní evaluační nástroj – srovnávací testování žáků 3., 6. a 9. tříd
  • PPPZ – podpora přípravy pro přijímací zkoušky
  • Mapa školy – do projektu jsme se zapojili ve školním roce 2008/2009; dotazníkového šetření Mapa školy se  tehdy zúčastnilo 207 základních škol, ve kterých se učí žáci 1. – 9. třídy, a s těmito školami byla v rámci šetření srovnávána i naše škola. Na dotazníky Scio odpovídalo 28 875 žáků 1. stupně a 23 689 žáků 2. stupně, 3 971 učitelů a 44 301 rodičů. Z naší školy to bylo 152 žáků 1. stupně a 119 žáků 2. stupně, 21 učitelů a 212 rodičů. Projekt Mapa školy řeší detailně oblast klimatu naší školy. Hodnocení klimatu školy není záležitostí, která vyřeší všechny problémy naší školy, může však významně napomoci zkvalitnit výuku, prostředí a atmosféru ve škole. Získali jsme informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu na naší škole, vše velmi důležité pro naši další práci vedoucí ke zlepšení kvality naší školy.

Rozvojový  programu MŠMT Podpora výuky méně vyučovaných jazyků –
škola se přihlásila do rozvojového programu MŠMT Podpora výuky méně vyučovaných jazyků v roce 2007 a v roce 2008, ve kterém jde o podporu výuky jazyků jiných, než je jazyk anglický a německý. Náš projekt jsme nazvali „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ a získali jsme na oba roky dotaci na výuku ruského jazyka, který byl ve škole vyučován jako volitelný předmět.

Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) –
– projekt, který byl z části realizován z dotace MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008. V rámci projektu žáci vytvořili brožuru s názvem „Vodní toky, prameny, stojaté vody v obci Kozlovice a okolí ZŠ“.