Usnesením č. 175/2005 Rady obce Kozlovice, ve smyslu ustanovení § 167 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla dnem 1.1.2006 zřízena při Základní škole a Mateřské škole Kozlovice Školská rada.

Školská rada má 6 členů a  v současném období pracuje ve složení:

za zřizovatele :

 • Tomáš Nezhoda
 • Ing. Josef Klímek

za zákonné zástupce žáků :

 •  Mgr. Marcela Tkáčová
 •  Martin Svobodník

za pedagogické pracovníky :

 • Mgr. Zdenka Krpcová
 • Mgr. Eva Kvapilová

Školská rada je orgán školy  umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky a školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Náplň práce školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli

Veškeré návrhy, dotazy a podněty k práci školské rady mohou občané zasílat na emailovou adresu předsedy školské rady Ing. Josefa Klímka:  Josef.Klimek@seznam.cz