Matematika

Práce s diagramy

Čísla do 10 000 – čtení, zápis a znázornění čísel na číselné ose

Geometrie

Rýsování rovnoběžek, které procházejí daným bodem

Český jazyk

Skupiny bě/bje, vě / vje, pě – opakování

Vyjmenovaná slova po L

Čtení

J. Werich – Král měl tři syny

Z. Dvorská – Král

L. Hodáčová – Kamarádi

Ve středu 25. 11. v 1. a 2. vyučovací hodině – výtvarná dílna – pískování.

Vybírám 30,- Kč ( někteří už mají zaplaceno).