Český jazyk:
– vyjmenovaná slova po L (řadu slov by děti měly umět zpaměti do středy)
– procvičování podstatná jména ( číslo, rod), slovesa
– nově: přídavná jména
– čtení v rolích (pohádky)

– psaní: procvičování psacích tvarů písmen

Matematika:
– procvičování písemného sčítání a odčítání, zkouška
– zápis čísel v oboru do 1000, porovnávání čísel
– opakování násobilky,
slovní úlohy
– opakování pamětného sčítání a odčítání dvouciferných čísel, zkouška

– trojúhelník: vrcholy, strany, délka stran

Prvouka:
– živá a neživá příroda
– neživá příroda: voda, vzduch

* V pondělí děti dostanou domů pololetní písemnou práci z M a ČJ 
* V úterý 23.1. školní kolo recitační soutěže – jen pro vybrané žáky

* V pátek 26.1. 2. – 4. vyuč. hodinu projekt Inovativní vzdělávání – tradice, zvyky – práce se dřevem (prosím, aby si děti přinesly 10ks kolíčků na prádlo)
* V pondělí 29.1. Celoškolní korfbalový turnaj (nebude TV)
* Ve středu 31.1. rozdávání pololetního vysvědčení
* V pátek 2.2. pololetní prázdniny