Pro žáky naší školy je ve školním roce  2012/2013  v rámci prevence sociálně patologických jevů připraven  program     „ Buď OK“  vedený  lektory obecně prospěšné společnosti  Renarkon.

Tento preventivní program proběhne ve třech blocích, které budou zaměřené na problematiku:

– drog, šikany, osvojování komunikačních a argumentačních dovedností

– sebepoznávání,  vztahů v kolektivu, zdravého životního stylu

– tolerance  menšin, rizik spojených s nadměrným sledováním televize a hraní  počítačových her

Tato témata jsou vybrána s ohledem na aktuální situaci na základních školách, spojenou s hrozbami, které jsou negativní součástí  dnešní společnosti.

Celý tento program je začleněn do školní preventivní strategie – pro žáky je součástí  vyučování.

Program proběhne ve třech na sebe navazujících blocích, které začínají v prosinci 2012 a ukončení je předpokládáno v květnu 2013.

Tyto bloky jsou hrazeny žáky, kdy cena celého programu   je  120, – Kč.  Bloky je možno hradit třídním učitelům také samostatně  –  40, – Kč / blok.

Lektoři jsou zaměstnanci  Renarkon  o. p. s.  –  členové lektorského týmu Ostrava. http://www.renarkon.cz/cs