Rada rodičů (současný název, dříve SRPŠ)

Hned na úvod chci podotknout, že jsme nezisková organizace.

Příjmy tvoří jednorázový ROČNÍ příspěvek (pro letošní rok činí 270,-Kč) na jedno dítě navštěvující mateřskou školu. Pro žáky navštěvující ZŠ se vybírá příspěvek 270,- Kč  pouze za nejstaršího žáka v rodině.

Ostatní příjmy jsou příjmy získané z prodeje občerstvení na obecních akcích Dětském dni a Dni Obce.

Ze souhrnu těchto vybraných částek pak řešíme dotace pro jednotlivé ročníky.

V minulých letech jsme už pomohli základní škole, mateřské škole a florbalovému klubu.

Podle kalkulací naší účetní a ekonomky (p. Žáčková) se snažíme dobře zvážit stav našeho peněžního účtu a dobře rozmyslet do čeho budeme investovat.

Návrh na to, co škola potřebuje, podává Radě rodičů ředitelka školy, členové návrh projednají a pokud s ním souhlasí, schválí ho. Jde vždy o to, aby použité finance byly účelně a efektivně  využity pro vzdělávání dětí a byly v souladu se  Školním vzdělávacím programem Rosnatka.

Během celého školního roku se pořádají různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Tím, že na ně přispíváme, se snažíme pomáhat především rodičům, aby nemuseli platit částky v plné výši.

Pro příklad uvádím:

– příspěvek na plavecký kurz

– příspěvek na lyžařský výcvik

– příspěvek na exkurze

– příspěvek na odměny pro žáky

– příspěvek na kroužky (keramika)

– příspěvek na školní pomůcky

Za každou třídu byli Vámi zvoleni zástupci do Rady rodičů. Každý z rodičů má právo a možnost své náměty a připomínky k práci Rady rodičů konzultovat na třídních schůzkách, popř. se do všech jejich aktivit zapojit. Vzájemnou spoluprací můžeme pomoci především našim dětem, pro které tato organizace vznikla už v době, kdy my sami jsme byli dětmi, a samozřejmě také škole, která naši pomoc potřebuje.

Pomáháme tím i Vám rodičům. Vše děláme ve svém volném čase a bez nároků na jakoukoliv odměnu.

Za Radu rodičů  předsedkyně  Hanzelková Kateřina