/Žáci se vzdělávají povinně distančně podle §184a školského zákona./

ORGANIZACE VÝUKY

Distanční výuka se dělí na synchronní (žák i učitel pracují ve stejný čas – při video přenosu) a na asynchronní (pedagog zadá práci, kterou žák splní do zadaného termínu).

Pro jednotlivé ročníky zde platí:

– 1. – 4. ROČNÍK:
Synchronní online hodiny Office 365- MS Teams, zadávání úkolů systém Bakaláři/Dokumenty/Složka se jménem učitele (pondělí/středa).

– 5. – 9. ROČNÍK:
Office 365 – MS Teams, synchronní online hodiny, zadávání i odevzdávání úkolů. Vyučující budou k dispozici pro případnou konzultaci i při plnění úkolu v asynchronní části výuky – komunikace s žáky bude probíhat v rámci skupin předmětů v MS Teams.

Zadávání práce a úkolů pro žáky v MS Teams probíhá přes záložku „ZADÁNÍ“ – zde žáci práci také odevzdávají – do pedagogem daného termínu.

– V „ZADÁNÍ“ budou pedagogové vytvářet, distribuovat, sledovat a kontrolovat práci žáků.
– Žáci používají tento nástroj pro sledování termínů dokončení, odevzdávání své práce.

/Platforma MS Teams – návody k práci s TEMS  – viz webové stránky školy./    ZDE

Žáci se budou distančně vzdělávat podle rozvrhu na daný den – žák bude v rozvrhem určený čas připojen.
Upravený rozvrh a rozdělení na synchronní a asynchronní výuku je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.       ZDE

Předměty výchovného zaměření (výtvarná výchova, hudební výchova, praktické činnosti, tělesná výchova) a volitelné předměty budou v době distanční výuky realizovány pouze nezávaznou inspirativní formou – předáváním materiálů a návodů k samostatné činnosti žáků.

Synchronně vedené hodiny jsou vyznačeny barevným zvýrazněním.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ:

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou žák vždy dostane zpětnou vazbu
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva. Výsledky vzdělávání žáka – při distanční výuce jsou jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia
– v listinné, nebo digitální podobě.

 

ABSENCE ŽÁKA PŘI VÝUCE:

– Za neúčast na synchronní výuce se považuje nepřipojení se k on-line přenosu, za neúčast na asynchronní výuce neodevzdání zadaného úkolu do zadaného termínu.

– Zákonní zástupci žáka jsou povinni třídnímu učiteli doložit důvody nepřítomnosti žáka při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (telefonicky nebo prostřednictvím Bakaláře).