V posledním dubnovém týdnu proběhl na naší škole projekt Památky Unesco v Evropě. Žáci 6. -. 9. ročníku se zabývali evropskými památkami UNESCO . Práce žáků byly zaměřeny na jednotlivé státy Evropy. Při získávání , ověřování a následném zpracování informací žáci zdokonalovali své schopnosti pracovat na zadaném tématu samostatně. Výsledky jejich práce jsou na výstavkách, která zdobí chodby naší školy.

DSCN0326

Fotky

Anketa o ceny  – anketu připravovali žáci.

Soutěž – anketa je určena pouze žákům ZŠaMŠ Kozlovice.

Doba platnosti soutěže je do 18. 5. 2014
Soutěžíci se nemůže účastnit soutěže opakovaně.
Výherci budou určeni losem, a to z těch soutěžících, kteří správně zodpoví na soutěžní otázky.
Výherci budou o svých výhrách informováni prostřednictvím informačního emailu na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to nejpozději do 14ti dnů od skončení soutěže. V informačním emailu bude obsažena výzva pro sdělení kontaktních údajů pro zaslání výher v soutěži a rovněž způsob, kterým budou výhry předány. Neoznámí-li výherce nejpozději do 25. dne ode dne odeslání emailové zprávy s oznámením o výhře své kontaktní údaje pro zaslání výhry, výhra bez dalšího propadá ve prospěch pořadatele. Seznam výherců bude vždy zveřejněn na webových stránkách soutěže na adrese:
https://www.skolakozlovice.cz/
VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.
PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena.
Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronického sdělení – e-mailu výherci.