Český jazyk:
– vyjmenovaná slova po L (zpaměti celá řada slov, probíráme postupně, tento týden
již poslední skupinu 4 slov)

– procvičování:podstatná jména určování čísla jednotného a množného
– nově: podstatná jména určování rodu ženského, středního a mužského

– báseň zpaměti dle výběru (během tohoto týdne budou báseň děti recitovat před třídou)
– pololetní písemná práce: diktát, slova nadřazená, podřazená, protikladná, psaní i/y v měkkých a tvrdých slabikách, vyjmenovaná slova po Z, B

Matematika:
–  přirozená čísla v oboru do tisíce – stovky, desítky, jednotky – zápis čísla, porovnávání
– geometrie: trojúhelník – vrcholy, strany, délky stran
– pololetní písemná práce: sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení ve všech násobilkách, slovní úloha na sčítání a
odčítání, slovní úloha na násobení a dělení, zaokrouhlování na 10, bod, přímka, úsečka, měření délky úsečky

Prvouka:
– podmínky života na zemi

– příroda živá a neživá
– test: rodina, rodinní příslušníci, práce, koníčky