V pondělí 10.  prosince proběhla na naší škole úvodní sada bloků programu “ Buď OK“.

Program pro 1. třídy             Pro naše nejmenší prvňáčky  lektorky připravily prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, upevňování přátelských vztahů a vazeb, vedení ke vzájemné toleranci prostřednictvím pohádkových motivů.

Program pro 2. třídy            Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým.

Program pro 3. třídy            Prožitkový program motivuje žáky k zamyšlení se nad sebou samým a svými pozitivními zdroji pomocí hravých aktivit. Důraz je kladen na posilování vzájemné kooperace a tolerantních postojů
Program pro 4. třídy            Prožitkový program zaměřený na posilování soudržnosti a spolupráce skupiny prostřednictvím hledání a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování komunikačních dovedností a schopností empatie.

Program pro 6.-9. třídu       Prožitkový program zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě (komunikace, paraskupinky, konflikty ve třídě)

Na tyto programy budou plynule navazovat další bloky s různými aktivitami a náplní.