Testování  žáků bude probíhat s návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost.
U všech žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – toto pověření musí být písemné s podpisem zákonného zástupce).

– Testování žáků s asistencí zákonných zástupců bude probíhat označených vyhrazených prostorách školy (vchod do obecní knihovny)  – samotestování ostatních žáků probíhá v učebnách – organizováno dohlížejícími pedagogy. /Žáci po příchodu do šaten odcházejí přímo do učeben/

 – Testování se neprovádí u žáka, který doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 – Testování se neprovádí u žáka, který absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

– Testování žáků bude probíhat pravidelně 1x týdně  PONDĚLÍ – bezprostředně po příchodu do školy.

– Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 – Pokud žák má pozitivní výsledek testu –  škola kontaktuje zákonného zástupce a vydává těmto žákům POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU.

Daný zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření
metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Návod k registraci k testování – pokud registraci provádí zákonný zástupce sám: Návod k registraci k PCR_Reservatic

Instruktážní videa a letáky k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete v přiloženém odkazu – škola obdržela AG testy Singclean.

Odkaz:   jak na to ve škole | testování.edu.cz

 

Informační letáky  k testování naleznete v přiloženém odkazu:
testovani-letak-pro-zaky-6-4-21
testovani-letak-pro-rodice-6-4-21pdf