Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

 – provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

– provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

 

Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ, včetně školní družiny.

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle §184a školského zákona.
Distanční výuka se dělí na synchronní (žák i učitel pracují ve stejný čas – při video přenosu) a na asynchronní (pedagog zadá práci, kterou žák splní do zadaného termínu).

–   1. – 4. třída: synchronní online hodiny Office 365- MS Teams, zadávání úkolů systém Bakaláři/Dokumenty/Složka se jménem učitele (pondělí/středa).

–   5. – 9. třída: Office 365 – MS Teams, synchronní online hodiny, zadávání i odevzdávání úkolů. Vyučující budou k dispozici pro případnou konzultaci i při plnění úkolu v asynchronní části výuky – komunikace s žáky bude probíhat v rámci skupin předmětů v MS Teams.

Informace budou dále předávány v systému Bakaláři.
/Platforma MS Teams – návody k připojení – viz webové stránky školy./

Žáci se budou distančně vzdělávat podle rozvrhu na daný den – žák bude v rozvrhem určený čas připojen.
Upravený rozvrh a rozdělení na synchronní a asynchronní výuku je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.        Rozvrhy distanční výuka

Synchronně vedené hodiny jsou vyznačeny barevným zvýrazněním.

V týdnu od 26. 10. do 1. 11. 2020 budou probíhat prodloužené podzimní prázdniny.

Žák bude hodnocen na základě splněných úkolů. Hodnocení distanční výuky se započítává do celkové klasifikace.
Zákonní zástupci žáka jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (telefonicky nebo prostřednictvím Bakaláře).

Za neúčast na synchronní výuce se považuje nepřipojení se k on-line přenosu, za neúčast na asynchronní výuce neodevzdání zadaného úkolu do zadaného termínu.