Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

S ohledem na aktuální situaci proběhne zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 pouze formálně od  4. 5. 2020 do 13. 5. 2020.

  • Tiskopis žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je čestné prohlášení k očkování, je ke stažení zde: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021  nebo na skolakozlovice.cz. Žádost vytiskněte, doplňte požadované údaje v přihlášce. V případě, že nemáte možnost přihlášku vytisknout, vyzvedněte si formulář ve vrátnici školy, přihlášku vyplňte ručně a poté doručte škole. Možnost vyzvednutí formuláře ve vrátnici v pracovní dny v termínu od 4. 5. do 13. 5. 2020 v době od 8.00 hod do 11.30 hod.
  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (je součástí žádosti), a doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Kritéria pro přijímaní k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

Vyplněnou žádost a kopii očkovacího průkazu doručte:

  • poštou na adresu:  ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o., 739 47 Kozlovice 186
  • osobně vložte do schránky ve vrátnici školy  v pracovní dny od 4. 5. 2020 do  13. 5. 2020 v době od 8. 00 do 11. 30 hod.
  • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@kozlovice.cz nebo datovou schránkou ID dv6mekn

Poté Vám bude zasláno SMS zprávou registrační číslo Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy a na dveřích MŠ pod přiděleným registračním číslem Vašeho dítěte do 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno poštou nebo do datové schránky.

V průběhu správního řízení mají zákonní zástupci možnost nahlížení do spisu (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.) bude-li to v souvislosti se situací šíření nákazy koronavirem možné.

Zápis k předškolnímu vzdělávání (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon) je povinný pro všechny děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou pátého roku věku a školu dosud nenavštěvují a také děti s odkladem povinné školní docházky. Dítě nedokládá prohlášení o očkování – bude přijato. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (vzor viz níže).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Informační schůzka s rodiči přijatých dětí bude 31. 8. 2020 v 15. hodin v budově MŠ č. 666 ve třídě Motýlků.