1.  děti předškolní
 2.  děti s celodenní docházkou
 3.  děti s trvalým bydlištěm v Obci Kozlovice
 4.  děti tříleté( k 1. 9. příslušného školního roku)
 5.  sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují
 6.  děti ze sociálně znevýhodněných rodin
 7.  děti opakovaně žádající o přijetí
 8.  další předpoklady – potřebnost přijetí

 

 • Termín zápisu stanoví vedoucí učitelka školy a o termínu je rodičovská veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek, plakátů, obecního rozhlasu a místního zpravodaje.
 • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy spolu s vedoucí učitelkou školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Zákonní zástupci dítěte obdrží písemné rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního vzdělávání.
 • O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka a vedoucí učitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • V případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje o zařazení dítěte do MŠ ředitelka školy.
 • Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.   
 • Do třídy MŠ se přijímají děti od tří let věku dítěte, smyslově, tělesně a duševně zdravé. Zdravotní stav dítěte doloží rodič potvrzením lékaře na žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Děti mladší tří let se přijímají pouze v případě nenaplněnosti kapacity MŠ.
 • Děti, jejichž pobyt v zařízení nepřesáhne dobu 4 hodin denně nebo 5 dní v měsíci (zákonný zástupce dítěte pobírá rodičovský příspěvek), jsou přijímány pouze v případě nenaplněnosti stavu.          
 • Rozhodnout o přijetí  může  ředitelka a vedoucí učitelka výjimečně i na zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li u zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.
 • Předškolní vzdělávání dítěte je ukončeno školním rokem, ve kterém dosáhne šesti let a je  řádně zapsáno k docházce do ZŠ (pokud nemá odloženou školní docházku  nebo je ukončeno na vlastní žádost rodičů (např. z důvodu stěhování).

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ 14 dní nedochází.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná.
 • V průběhu zkušební doby (na základě doporučení pediatra nebo PPP či speciálně pedagogického centra).