Základní informace:

1/Zápis proběhne 25. 3. 2015 v kanceláři ředitelky školy v budově základní školy v době od 9.00 – 11.30 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Zápisový list/ žádost o přijetí je možno si vyzvednout ve všech třídách MŠ nebo si ho stáhnout z internetových stránek školy www.skola.kozlovice.cz – odkaz Ke stažení/ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

2/ Vyplněný zápisový list/ žádost o přijetí, potvrzený dětským lékaře, zákonní zástupci odevzdají ředitelce školy, nebo vedoucí učitelce MŠ v den zápisu. Zároveň obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude zveřejněno přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném termínu.

3/ O přijetí dítěte bude vyhotoveno v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě předáno, rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.

4/ Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno:

– zveřejněním seznamu přijatých dětí na nástěnkách v budově základní i mateřské školy

– v aktualitách na webových stránkách školy www.skola.kozlovice.cz .

Seznam bude oběma způsoby zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude uveřejněno do 30 dnů ode dne zápisu do MŠ.

5/ Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemnou formou. Případný nesouhlas  s rozhodnutím ředitele lze uplatnit do 15 dnů ode dne doručení, a to písemnou formou prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

6/ V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dne 20. 4. 2015 v době od 13.00 do 15. 00 hod. – ředitelna základní školy.

7/ Mimo termín oficiálního zápisu, tj. 25. 3.2015, budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity školy.

8/ Ředitelka stanoví ve VP 1/2015 kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ od 1.1.2015