Ve dnech 12., 15. a 19. prosince byly ve spolupráci Biskupství ostravsko – opavského ve škole realizovány projektové dny na téma VÁNOCE pod pedagogickým vedením Mgr. D. Malkové. Jednotlivé třídy měly program odpovídající své věkové kategorii:

  • 1. – 3. třída: „Betlém – dům chleba“ – děti se seznámily s biblickým příběhem narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím o pokoji, o který usilují všichni lidé dobré vůle. Děti si uvědomily aktuálnost tohoto poselství v současné době a měly by se na jeho základě snažit upevnit vztahy mezi sebou.
  • 4. – 6. třída: „Vánoce v umění“ – děti se seznámily s příběhem narození Ježíše jako s inspirací pro výtvarné umělce – tím si rozvíjejí schopnost pozorování výtvarných děl, vnímání detailu, jeho symbolického významu, a rozeznávání odlišností v zobrazení stejného námětu různými umělci v různých dobách.
  • 7. – 9. třída: „… a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ – promýšlení potřeby člověka žít v pokoji a vzájemném porozumění. Žáci by si měli uvědomit potřebu člověka prožívat ve svém životě chvíle pokoje a pojmenovat jeho konkrétní podoby, zamyslet se nad tím, jak spolu souvisí poselství křesťanských Vánoc a úsilí všech „lidí dobré vůle“ o pokoj na zemi.