Základní informace:

1/    Zápis proběhne 13. 3. 2014 v budově mateřské školy v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod.  Přímo u zápisu rodiče obdrží Zápisový list /žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

2/   Vyplněný zápisový list ( potvrzený lékařem)  rodiče odevzdají vedoucí učitelce mateřské školy  p. Lence Eliášové dne 21.3.2014 v době od 8.00 hod . do 16.00 hod. v ředitelně mateřské školy. Zároveň obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude zveřejněno přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tímto dnem je zahájeno správní řízení pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

O přijetí  dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě předáno,rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno:

–          zveřejněním seznamu přijatých dětí na nástěnkách v budově základní školy i mateřské školy

–          v aktualitách na webových stránkách školy www.skola.kozlovice.cz .

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na

10. 4. 2014.

Rozhodnutí o nepřijetíí obdrží zákonní zástupci písemnou formou. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne doručení, a to písemnou formou prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

3/  V souladu s § 36 odst.3 zákona 500/2004 Sb., správní řád , v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  dne 7. 4. 2014 v době  od  13.00 do 15.30 hod. – sekretariát  školy u Ing.  Miroslavy Blablové.

4/   Ředitelka  stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě,  kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole – viz přiložený dokument.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ od 1.1.2014