Projekt Ministerstva životního prostředí – Program péče o krajinu – Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK volná krajina)

Krajinu v okolí obce Kozlovice je možno charakterizovat jako kulturní krajinu, jejíž matrici tvoří velké celky orné půdy s ploškami luk a rozptýlené zeleně. Okolní lesy jsou převážně druhově chudé smrkové monokultury. Jedná se o krajinu silně ovlivněnou člověkem, v níž existují fragmenty sítě dřevin. Tuto krajinu je tedy třeba podpořit obnovou doplňujících prvků tvořených původními druhy dřevin.

Naše škola se zapojila do projektu Výsadba aleje Kozlovice. Pro výsadbu remízku byli vybráni žáci 6. a 7. ročníku, akce se uskutečnila ve středu 19. října. Výsadba sazenic je z hlediska ekologické výchovy žáků velkým přínosem. Při výsadbě se žáci dozvěděli informace o dřevinách, které vysazovali a jejich funkci v krajině.  Zapojení žáků do výsadby zeleně v jejich blízkém okolí je důležitou součástí projektů navracejících zeleň do volné krajiny. Děti tak získají k zeleni bližší vztah a mohou se v budoucnu stát jejími ochránci, nikoliv její zkázou.

Výsadba dřevin bude lemovat polní cestu, jež je součástí sítě polních cest kolem Nových Dvorů.